Irodalomjegyzék

Énekek Szent László tiszteletére. Cantiones de Sancto Ladialao rege. Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, 2012.

Szent László legendája (1192 után)

Szent László királynak legendája (Érdy-kódex)

Szent László király verses zsolozsmája. Várad, 1192 után

Magyar Anjou Legendárium. Magyar Helikon, Budapest, 1973.

Képes Krónika

Pontificale Romano-Germanicum. (un. mainzi ordo)

Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története.  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987.

Csorba Csaba: Árpád népe. Budapest, Kulturtrade Kiadó. 1997.

Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában. Panoráma, 1977.

Fügedi Erik: A magyar korona regénye. (Benda Kálmán társszerzője.) Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1979.

Az Idő rostájában III. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Szerk. Nagy Ilona. Budapest, 2004.

Athleta Patriea. Tanulmányok Szent László történetéhez. Szerk: Mezey László. Szent István Társulat. Budapest, 1980.

Bunyitay Vince: Szent-László király emlékezete. Budapest, 1892. Hasonmás kiadvány: Méliusz. Juhász Péter Megyei Könyvtár. Debrecen, 2010.

Dr. Karácsonyi János: Szent László király élete. Szent István Társulat. Budapest, 1926.

Falvay Károly: Óh, Szűzanyánk… In: Mir –Susne – Xum. Tanulmányok Hoppál Mihály tiszteletére. Szerk: Csonka-Takács Eszter. Budapest, 2002.

Gerics József – Ladányi Erzsébet: Szent László „csodás” tettei krónikáinkban. Magyar Könyvszemle 117/1.20-23.

Gerics József – Ladányi Erzsébet: Gesta és legenda a krónikában: gesta Ladislai Regis. In: Magyar Könyvszemle 112. évfolyam, 1996/3.

Györffy György: A lovagszent uralkodása. In: Magyarország története Szerk. Bartha Lajos. Budapest, 1984.

Hankovszky-Kerny-Móser: Ave Rex Ladislaus. Kairosz, Budapest, 2000.

Hála József – Kecskeméti Tibor – Voigt Vilmos: Kőpénzek, mondák, költemények, énekek. Szerk. Hála József. Marosvásárhely, 2004.

Klaniczay Gábor: Uralkodók szentsége a középkorban. Balassi, Budapest

Kovács Gergely: Vég nélkül. Szentavatás régen és ma. Budapest, Szent István Társulat. 2014.

Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János, Székely György. Budapest, 1974.

Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Budapest, 1988.
(megjegyzések a könyvhöz)

László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. Tájak-korok-múzeumok könyvtára 4. szám. Budapest, 1998.

Madas Edit: Sermones de Sancto Ladislao Rege Hungariae. Középkori prédikációk Szent László királyról. Debrecen, 2004.

Magyar Zoltán: Szent László a magyar néphagyományban. Osiris, Budapest, 1998.

Marosi Ernő: Magyarországi művészet Szent László korában

Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI-XIV. század. Szerk.: Makkai László és Mezey László. Budapest, Gondolat. 1960.

Medgyesy-Schmikli Norbert: „Vállal magasb mindenkinél.” Tudományos konferencia Szent Lászlóról és a Lovagkirály tiszteletéről. Egyháztörténeti Szemle 9.
 
Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Fügedi Erik. Gondolat, Budapest, 1986.

Ősök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából. Szerk: Voigt Vilmos, Pócs Éva. Budapest, 1996.

Soltész István: Árpás-házi királynék. Gabo Kiadó. 1999.

Török József: A szentté avatás liturgikus tisztelete